Ponúkam

  • Úradne overené preklady (osvedčenia o evidencii vozidiel, výpisy z obchodného registra, certifikáty, potvrdenia, osvedčenia, rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, faktúry, zmluvy, apostile, diplomy, vysvedčenia,  notárske zápisnice, vyhlásenia, životopisy a pod.) 
  • Simultánne a konzekutívne tlmočenie SK-PL, PL-SK
  • Preklady odborných textov SK-PL, PL-SK
  • Korektúry textov